Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny – JPK
Jednolity Plik Kontrolny dla małych przedsiębiorców obowiązuje od 1 stycznia 2017r.
Obowiązek przekazania do urzędu skarbowego raportów w formie jednolitego pliku kontrolnego dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.

Przez księgi podatkowe należy rozumieć :
księgi rachunkowe,
podatkową księgę przychodów i rozchodów ,
ewidencje i rejestry do których prowadzenia obowiązani są podatnicy.

Od 1 stycznia 2017r. JPK stosują podatnicy, którzy w latach 2014 i 2015 średnio rocznie zatrudniali mniej niż 50 osób i osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający 10 mln euro lub sumę bilansową nieprzekraczającą 10 mln euro.
Od 1 stycznia 2018r. JPK stosują podatnicy, którzy w latach 2014,2015 zatrudniali mniej niż 10 osób i roczny obrót nie przekroczył równowartości 2 mln euro lub suma bilansowa nie przekroczyła równowartości 2 mln zł.